Pèrgmandlhaus Museum

Museo S Pèrgmandlhaus

S ist an tunnel pet de mauern as sechen lòng odern va kupfer as stellt vour en de pasuacher der kloa’ museum S Pèrgmandlhaus, as en an nain vurm sechen lòk de bèlt van gruam ont s lem van knòppn en Bersntol.

Zboa steck as, vilvert en an simboleschn vurm, kontarn oa’na van òrbetn as mear bichte gaben ist vern Bersntol, nèt lai ver de birtschòft, ober ver de lait ont de umbèlt aa.

Der earste stock van museum lòk schaung de minerai tsuacht van knòppn (van taitsch bourt Knappen) ont s bèrt van naturguata a’ne de beiln de òrbet van knòppn nèt moglech gaben baret, abia s holz ont s bòsser. Ont prope der prauch van guatn van lònt ist der avai gaben van straitn van lait van tol pet de knòppn. Der zboate stock enveze klòfft mear van lait as en tol galep hom ont as nèt van knòppn kemmen – abia as men vriarer gamoa’t hòt – ober va òndra taitscha pauern, kemmen en Bersntol van Baiern ont van Tirol um en 1200, avai de sai’ gariaft kemmen van capitani van schloss va Persn as en verhoasn hom za meing prauchen s vèlt as en gem kemmen ist ver òlbe.

Zboa bèlt as se se trèffen en de soln van museum va Palai onta s kontarn a gschicht. De sèll van Bersntol.

Offetzaitn

S Pèrgmandlmuseum ist offet va oberel finz en schanmikeal (va Oastern 2017 finz af de 31 van schanmikeal 2017)

Abia za aribarn

Der museum vinnt se en Palai en Bersntol kan Paoar. Va Trea’t nimmt men de tangenziale ont dòra de SS47 va Valzegu’ richtung Padova. Men geat anaus ka Persn ont men geat no en de zoachn vern Bersntol (S.P. 8 va de Valle del Mocheni) finz za aribarn ka Palai.

Info ont u’stelln se

Gamoa’ va Palai en Bersntol: 0461 550001
Museum: 3463627221

Zaitn van viarungen

Um 10:00 um  12:30 um 13:30 um 18:00.

Neat

30 metre vourn museum hòt s a parkplòtz as men nèt zoln miast, glaim en spilplòtz an plòtz ver za lòng spiln de kloa’n. Ver za èssen, en zeichen minutn petn auto geat men kan Passo Redebus bou as enk bòrtn tuat de Lorenza pet sai’ guat èsszaig!
Der museum ist an guatn punkt ver za vòngen u’ za trittln.

Prais

5 euro der gònze prais, 3 euro der minder prais, 8 euro der prais ver de familie ont 3 euro der prais ver de gruppn iber de 20 lait.