Rifugio Sette Selle Palù del Fersina - Val dei Mocheni

Hitt Van Indertol

An staig mittl schbar pet schea’na plickn af de lòntschòft ont as rift pet de hitt en de beil as men guat èssn mu.

Men geat vort va Palai, van parkplòtz as men zolt – 1 € de stun, 5 € vern gònza to – kan Vròttn af 1540 m (oder van sèll as men nèt zoln praucht van spilplòtz, van beil as men 15 minutn mear praucht). Men nimmt zan earstn der staig 325 ont dòra der E 343B. no a kurzas stuck anau pòckt men der staig E 343 as trogt ka de Hitt van Indertol (2014 m hoa), drinn en an kunko zbischn de spitz van Lagorai. Men geat zaruck van glaiche staig.

De Hitt van Indertol ist offet òll to van prochet finz en leistagest ont en de bainechtnzait va de 23 van schantònderer finz af de 6 van genner. En de òndern zaitn ist se offet en de vaierta ont van vraita finz en sunta. De ist sperrt en òlderhaileng.

 

Heachunterschitt: 450 m
Noatzait: an hòlb to
Schbereket: mittl