Rifugio Sette Selle Palù del Fersina - Val dei Mocheni

Sea Va Hardimbl

Trittln finz kan Sea va Hardimbl (hoa 2036m), pet de sai’ form va hèrz, ist mittl schbar, ont petn heachunterschitt va minder va 500 m, ist ver an iatn moglech za tea’ s, ont s ist gabiss der plòtz mear kennt van Bersntol.

Petn auto aribart men finz en Palai bou as s ist moglech za lòng der auto en an parkplòtz as men nèt zoln praucht (unter en spilplòtz) ont va semm geat men finz kan Vròttn (ungefer 20 minutn), ont dòra avn staig E 325 (as ist der Europeischestaig E5) as trogt finz kan sea.

Men mu aribarn petn auto kan Vròttn aa, bou as hòt an parkplòtz as men zoln miast (1 € de stun; 5 € der gònze to)

Za gea’ anau kan sea praucht men ungefer a stunn ont a hòlba (zboa’sk minutn mear benn men va Palai vortgeat) ont bailn gea’ trèfft men balder ont bisn. Men mu zaruckgea’ vern glaiche staig (De Hitt van Sea ist en moment sperrt – men zbinnt za òrbetn en no!)

 

Heachunterschitt: 460 m
Noatzait: an hòlb to
Schbereket: mittl