News

Schau de leistn naikaitn ont lò de pòcken van sòchen as schlong mòchen s hèrz va de inser gamoa’schòft. Men mu gea turch kultural oder ausònder naikaitn as men nèt verliarn mu, do du barst vinnen òlla de nochrichtn as de u’gahenk hòlten barn en inser lònt.