Trittl um en de insern Ring

Pasuach de ring as lòng gònz sechen der doi himbl zbischn de pèrng. S Bersntol, pet en sai’ tol, de Bersn, ont de schea’n spitz van Lagorai, ist an perfèkt trèffpunkt zbischn de natur ont de birtshaiser, asou as men se drinnbèrven mu turch an ideal glaichbeng, en an ausònder naturschauspil.