Dinger za tea' Ver de kinder

Derleb de bolten sòchen as men tea’ mu en de natur ont as bècksln barn de enker pasuach en Palai en eppes ausònders as der nea’mer vergèssn bart, ver de gònze familia ont nou mear ver de kinder.