Spilplotz

Parco giochi

An bunder: der rutschspil ist der lengeste van Trentin. Der ist prope za probiarn!

Nèt vèrr van Pèrgmandlhaus, hòt s an spilplòtz ver de kinder pet spiln en holz ont guata materiai, gamòcht van a firma leader en aupaun de spilplatz ont de stòttplinder.

An bunder: der rutschspil ist der lengeste van Trentin. Der ist prope za probiarn!