Kimm za kennen de insern Museum

Gea drinn en de schea’nekait, en de gscicht ont en hèrz van pèrng pet de insern museum: de Gruab va Hardimbl ont s museum S Pèrgmandlhaus. Leb an ausònder sòch en de vergòngene zait as de viarn bart en lem van knòppn van Bersntol turch de lecher en de eart ont an ausstellring austoalt af zboa steck.