Gruab va Hardimbl

Miniera dell'Erdemolo

Der num va de “kalkopirit” kimmp van grichische nu’m khalkos, as billt song “kupfer”, ont van grichische nu’m pyros, as billt song “vaier”

S ist der mineral va kupfer as men am mearestn vinnen tuat, ont s ist prope der sèll as de knòppn (van taitsch bourt Knappen), kemmen en Bersntol va Bomen ont van Tirol, en de Gruab va Hardimbl pfuntn hom.

En hèrz van pèrg, af 1700 metre, en lònt va Palai en Bersntol, avn be as trogt kan Sea va Hardimbl, vinnt men de Gruab va Hardimbl, an òlta gruab gaòrbetet zbischn der 1400 ont der 1650, ont iaz offet ver de lait as bundre sai’ za kennen de gschicht van Bersntol.

Drinn a toal kastn va klos lòng schaung òlta dinger: plinder van knòppn, sai’na gabanter, de minerai as arausgagrom kemmen sai’, ont turch en de viarung s kimmpt klòfft iber en lem van knòppn ont abia as se stònnen sai’ pet de lait van lònt.

A belt as men se nèt derbòrtn tuat steat drinn en pèrg: saln, begler, loatern as lòng schaung de mia van a lem en tunkla en platz bou as ist hòrt gaben za otnen aa. S ist eppes stòrchs lem bider haitzegento an òlta gschicht ont sechen glenzn stoa’ ont minerai benn men boast va bou as de kemmen.

Offetzaitn

De Gruab va Hardimbl ist offet va oberel finz en schanmikeal (va Oastern 2017 finz af de 31 van schanmikeal 2017).

Abia za aribarn

Va Trea’t pòckt men de tangenziale ont dòra de SS47 va Valzegu’ richtung Padova. Men kimmp araus ka Persn ont men geat no en de zoang vern Bersntol (S.P. 8 va de Valle dei Mocheni), men aribart ka Palai en Bersntol, kan Vròttn bou as s hòt an groasn parkplòtz za zoln (1 € òll stunn, 5 € vern gònze to).

S hòt an parkplòtz as men nèt zoln praucht kan spilplòtz dòra geat men anau ver zboa’sk minutn. Ver za gea’ ka de gruab s hòt an dèstern forestalbe as men lai za vuas mòchen mu no a hòlba stunn.

Un comodo parcheggio gratuito si trova invece più a valle accanto al campo sportivo (40 minuti di camminata in più).

Info ont u’stelln se

0461 550053 numer van omt va de gruab

Zaitn van viarungen

Um 10.00 / um 10.45 / um 11.30
um 13.30 / um 14.15/ um 15.00 / um 15.45 / um 16.30 / um 17.15

Neat

Men geat en de gruab lai pet an viarer ont an pastimmta zaitn. S meing aninngea’ nèt mear abia zbelf lait ver grupp. Benn men se u’stellt hòt men s rècht za gea’ aninn pahenner ober men miast semm sai’ en de stunn as men tsòk hòt. S meing aninngea’ kinder van an iata elt; finz af de zeichen jor miasn sa gea’ pet an elter. En de gruab de temperature ist va 8°, s ist pesser guat u’leing se. en u’vòng s kemmen gem an èlm ont an jack.

Prais

8 euro der gònze prais, 5 euro der minder prais (ver kinder va 6-12 jor ont òla lait iber de 65 jor), 16 euro der prais ver familie ont 3 euro der prais ver de gruppn iber de 24 lait.