S Bersntol, turch en beil de Bersn verpai gea’ ont um en beil de pèrng van Lagorai sai’, gip an glaichbeng zbischn de natur ont de strukturn as mòchen s lònt schea’ ver de lait as kemmen ober pet respect.

S Bersntol ist a schea’s tol turch en beil de Bersn verpai gea’ van sai’ sprung finz Persn, ont s nimmt der nu’m prope van tol.

S tol ist oa’s van schea’nestn va de Provinz va Trea’t ont ist umgaòrmt van spitz van Lagorai as mòchen va rom en de boan ont en de balder va larchn ont tschuppn: a lònt as gip de moglechket en òlla za trittln.